воскресенье, 31 марта 2013 г.

Շնորհավոր Սուրբ Զատիկ


«Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց,
մահուամբ զմահ կոխեաց և Յարութեամբն Իւրով
մեզ զկեանս պարգևեաց»:
Շնորհավորրրրրրրրր,Ընկերներ ջան))))
Թող որ այս Հաղթական Ավետիսով Զորացած քայլենք դեպի Նոր Կյանք, Մեր Փկչի Հարության լույսով պայծառացած շարունակենք մեր հոգևոր կյանքի նոր ընթացքը և գործենք ի փառս Աստծո !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Комментариев нет:

Отправка комментария